Marta Krajčíová

Marta KrajčíováZameriava sa na procesné poradenstvo, prípravu firiem na certifikáciu podľa ISO štandardov a zlepšovanie procesov.
Rola: Samostatná konzultantka
Prax: 15 rokov skúseností s identifikáciou, popisom, analýzou a simuláciou procesov. 15 rokov skúseností s projektovým riadením. 15 rokov skúseností s komunikáciou so zákazníkom - vedenie workshopov. 12 rokov skúseností s konzultáciou výber BPR nástroja. 10 rokov skúseností s management consultingom - riadenie kvality, príprava firmy na certifikáciu podľa ISO 9000:2000. 15 rokov skúsenosti s prípravou a realizáciou školení. 6 rokov skúseností s analýzou a návrhom IS. 15 rokov skúseností s programovaním (Fortran-4, BS2000, JSEP-Assembler, PL/1, DBS-25, DBS IDMS, IDMS-DC, VMS, EXEC-2, VSAM, DBS ISIS, SCO-UNIX, C, RDBMS Ingres, dB-Vista, SQL, Foxpro). Analytické myslenie, komunikačné schopnosti, tímová práca.
Odvetvia: Poisťovníctvo. Retail. Softvérové firmy. Výrobné podniky. Štátna a verejná správa. Utility.
Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, odbor fyzika. Efektívny manažér (City University Bratislava). QM - Manažér kvality (Česká společnost pro jakost). Externý audítor SMK (Česká společnost pro jakost). Interný audítor SMK (RWTÜV). Manažér systému environmentálneho manažérstva (MASM). Riadenie vzťahov so zákazníkmi a kvality (City University Bratislava). Zavádzame Six Sigma I. a BSC (prof.Tošenovský, Ostrava). Meranie výkonnosti procesov (MASM - prof. Nenádal). Riadenie financií a informácií (City University Bratislava). Meranie spokojnosti zákazníkov (MASM - prof. Nenádal). EOQ - manažér kvality platnosť do roku 2010 (Česká společnost pro jakost). Stratégie a inovácie (IPA Slovakia). Kaizen (SLCP Žilina). Interný audítor SMIB (RWTÜV).

Projekty:
2008 PAKKO, holding, Ukrajina - Koučovanie v oblasti procesného riadenia
2007-2008 KOVOTVAR, v.d. Kúty - Podpora ozdravenie hospodárenia
2007 Ekonomická univerzita Bratislava - Procesný a organizačný audit
2007 MPSVaR, Bratislava - Kapacitné plánovanie Sekcie riadenia ESF
2006 SPP, a.s. Bratislava - STABILO - Optimalizácia kritických procesov po implementácii IS-U
2006 IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava - Príprava spoločnosti na certifikáciu ISO 9001:2000
2005 SEPS, a.s. Bratislava - Audit systému manažérstva kvality
2005 SPP, a.s., Bratislava - Procesná podpora implementácie informačného systému IS-U
2005 ČSOBL, a.s. Bratislava - Modelovanie stratégie a implementácia metodiky BSC v spoločnosti
2004-2005 Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina - Zavádzanie procesného riadenia - Systém manažérstva kvality
2004 B.O.F.Leasing, Bratislava - Implementácia procesného riadenia
2004 VÚSAPL, a.s. Nitra - Poradenstvo pri výbere IS/IT
2004 Považské cementárne Ladce, a.s. - Riešenie nápravných a preventívnych opatrení v certifikačného auditu
2003-2004 Chemosvit, a.s. Svit - Modelovanie a optimalizácia podnikových procesov, Transformácia SMK
2003 ŽSSR - Procesné riadenie v ŽSSR
2003 Magistrát mesta Košice - Modelovanie procesov a optimalizácia organizačnej štruktúry
2003 Úrad pre štátnu službu, Bratislava - Modelovanie procesov, organizačnej štruktúry a informácií Odboru Získavania a výberu štátnych zamestnancov
2002-2003 Neografia, a.s. Martin - Modelovanie podnikových procesov Neografia, a.s. Martin
2002 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava - Implementácie reštrukturalizačných zmien
2002 ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom - Poradenstvo pri výbere IS/IT
2002 Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava - Modelovanie procesov pomocou SW nástroja ARIS QM Scout
2002 Slovakofarma, a.s. Hlohovec - Dokumentácia procesov spoločnosti
2001 Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava - Vybudovanie systému riadenia kvality IS
2000 SWH, s.r.o., Bratislava - Modelovanie podnikových procesov
1999 SZSD Bratislava - Systémová integrácia v Slovenskom zväze spotrebných družstiev Jednota
1998 Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava - Príprava BPR pre Slovenské telekomunikácie
1993-1996 Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava - Analýza podnikového - dátového a procesného modelu Slovenskej poisťovne

Referencie v oblasti vzdelávania:
Nitrianska regionálna komora SOPK, Nitra, Cyklus seminárov, marec-apríl 2008
IPA Slovakia, Žilina, Master štúdium, Procesné riadenie, 2008
Bratislavská regionálna komora SOPK, Bratislava, Cyklus seminárov, január-jún, 2008
Nitrianska regionálna komora SOPK, Nitra, Cyklus seminárov, 2007
KOVOTVAR, v.d. Kúty, Cyklus seminárov, 2007
Sekcia riadenie ESF MPSVaR SR, Simulácia procesov, 2007
IPA Slovakia, Žilina, Procesné riadenie, výkonnosť organizácie, analýza a zlepšovanie procesov, 2007
IPA Slovakia, Žilina, Procesné audity a ukazovatele výkonnosti, 2007
IPA Slovakia, Žilina, Master štúdium, 2007
Matador, a.s. Púchov, Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced Scorecard, 2007
ČSOB Leasing, a.s. Bratislava, Balanced Scorecard, strategický systém merania výkonnosti spoločnosti
Neografia, a.s. Bratislava, Cyklus seminárov
Chemosvit, a.s. Svit, Cyklus seminárov
ŽSSR, a.s. Bratislava, Procesné riadenie
Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina, Cyklus seminárov
Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava, Simulácia procesov
SPP, a.s. Bratislava, Procesné riadenie

Články a prípadové štúdie:
Úspěch - Prečo nefungujú informačné systémy
Kvalita 2007 - Q1 - Optimalizácia procesov a počtu zamestnancov metódou simulácie
Kvalita 2006 - Q4 - Koncepcia ISO a trvalé zlepšovanie procesov
Kvalita 2006 - Q1 - Riadenie zmien v Informačnom centre podnikateľov, ICP si certifikát zaslúži
Kvalita 2005 - Q4 - MVP - softvérové riešenie na meranie výkonnosti procesov
eFocus - Meranie výkonnosti procesov
Chemosvit - interný časopis - Prínosy spolupráce na projekte procesného riadenia v Chemosvite, a.s.
Kvalita - Transformácia systému manažérstva kvality v Neografii, a.s. Martin
Kvalita - Podnikové procesy a norma ISO 9001:2000
eFocus - Manažérske informačné systémy
Info Trendy - Zákaznícke procesy a ich zlepšovanie
ProManager - Bonapart Professional - prehľad a princípy modelovania
ProManager - Reengineering podnikového procesu "Likvidácia poistnej udalosti"
Info Trendy - Nástroje na reinžiniering podnikových procesov
Hospodársky denník - Nástroje BPR na Slovensku
Neografia, a.s. Martin - Prípadová štúdia : Procesné riadenie v spoločnosti Neografia, a.s. Martin
Chemosvit, a.s. Svit - Prípadová štúdia: Optimalizácia procesov „Inovácie produktového portfólia“ v spoločnosti Chemosvit, a.s. Svit pomocou metodiky a nástrojov ARIS

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services